Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2319/BXD-KTTC
V/v: Định mức đào đá cấp IV bằng máy – Dự án hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hà Nội, ngày 31  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5

Trả lời văn bản số 583 CV/BQL ngày 02/10/2007 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 xin thoả thuận định mức đào đá cấp IV bằng máy – Dự án hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Mục III, Điểm 2.1.5 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Đối với các định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố quy định trong Mục 2.1.2 và 2.1.3 nêu trên thì chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, Điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư này để tổ chức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở công trình khác để quyết định áp dụng; Trường hợp sử dụng các định mức xây dựng mới chưa có nêu trên làm cơ sở lập đơn giá để thanh toán đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định”. Theo đó, việc vận dụng định mức đào đá cấp IV bằng máy đã được áp dụng ở công trình tương tự (như dự án đường Hồ Chí Minh) cho Dự án hồ Tả Trạch do chủ đầu tư hoặc Người quyết định đầu tư (đối với trường hợp chỉ định thầu) quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở XD tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VP, VKTXD, Vụ KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng