Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2277/BNN-CLTY
V/v thực hiện các nghĩa vụ, cam kết quốc tế về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Đại sứ quán, Thương vụ các nước tại Việt Nam
- Cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu thủy sản Việt Nam
- Các Tổ chức quốc tế (FAO, OIE, NACA, IAFI)

 

Ngày 1/8/2007, Quốc hội Khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức Chính phủ trong đó hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thủy sản thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ.

Trong thời gian sắp xếp hoàn thiện tổ chức mới, để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị và tổ chức hữu quan:

1. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản (NAFIQAVED) thuộc Bộ Thủy sản trước đây nay là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 1/8/2007. Cục có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cam kết của phía Việt Nam với các tổ chức quốc tế, cơ quan thẩm quyền nước ngoài và các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam (bao gồm các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa NAFIQAVED và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền các nước) về lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định việc sắp xếp chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đảm bảo nguyên tắc không thay đổi những quyền và nghĩa vụ của phía Việt Nam đối với những cam kết nêu trên.

2. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản được tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay để giao dịch, cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản, chứng nhận kiểm dịch động thực vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan thẩm quyền hữu quan các nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản (NAFIQAVED) hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;
- Cục QLCL, ATVS&TYTS;
- Sở Thủy sản, Sở NN&PTNT
- Lưu VT, CLTY

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát