Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 224TCT/DNK
V/v: chi phí nhắn tin

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 27624/CT-HTr ngày 15/11/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về khoản chi phí nhắn tin qua điện thoại di động của Công ty TNHH Tuấn Tài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Trường hợp Công ty TNHH Tấn Tài sử dụng các máy điện thoại di động và cố định mang tên Công ty để nhắn tin vào máy di động của khách hàng nhằm mục đích tiếp thị, chi phí nhắn tin có hóa đơn hợp pháp (đứng tên, mã số thuế, địa chỉ của Công ty) thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế theo mức khống chế tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi hợp lý theo quy định. Các tin nhắn qua máy điện thoại di động hoặc cố định không đúng tên Công ty, hóa đơn yêu cầu thanh toán không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty không được tính vào chi phí. Để quản lý được chi phí nhắn tin phục vụ tiếp thị, Cục thuế hướng dẫn cho Công ty đăng ký cụ thể số máy sử dụng để nhắn tin và yêu cầu Công ty  chịu trách nhiệm về chi phí nhắn tin. Nếu tin nhắn không phục vụ mục đích kinh doanh, Công ty vẫn tính vào chi phí sẽ bị xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK 2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 224TCT/DNK về việc chi phí nhắn tin qua điện thoại di động của Công ty TNHH Tuấn Tài do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 224TCT/DNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản