Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2179/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế GTGT hàng NK đã tái XK

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cửa hàng Hoàng Phúc
(176 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh,
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh )

Trả lời đơn đề ngày 01/3/2004 của Cửa hàng Hoàng Phúc về việc đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập đối với lô hàng 20 bộ micro dùng để hát karaoke có micro con và 80 bộ micro dùng để hát karaoke không micro con nhập khẩu theo tờ khai hải quan hàng nhập khẩu phi mậu dịch số 9005/PMD ngày 24 tháng 06 năm 2003 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, do phát sinh giá tính thuế làm tăng thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đã tái xuất khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất xác nhận tái xuất tại tờ khai hải quan hàng xuất khẩu phi mậu dịch số 03TX/PMD ngày 13 tháng 01 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ, thì:

Trường hợp Cửa hàng Hoàng Phúc nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì số thuế đã nộp được tính là số thuế GTGT đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Đề nghị Cửa hàng Hoàng Phúc liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được giải quyết cụ thể số thuế GTGT Công ty nộp cho lô hàng nhưng đã tái xuất khẩu, theo chức năng và thẩm quyền quy định.

2. Về thuế thu nhập: Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục hoàn thuế thu nhập cho Cửa hàng Hoàng Phúc theo quy định, sau khi doanh nghiệp đã được hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cửa hàng Hoàng Phúc biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An