Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2171/TCHQ-GSQL
V/v thuế xuất khẩu nguyên liệu mua trong nước để cung ứng cho GC

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sao Sáng.

Trả lời công văn số 1671 ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Quý Công ty về việc thuế xuất khẩu đối với phế liệu nhôm Công ty mua trong nước để cung ứng làm nguyên liệu gia công Fom giày; căn cứ vào điểm 6, mục 1, phần D, Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, điểm c, khoản 2, Điều 15, Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 và khoản 9, khoản 11, Điều 1, Nghị định 44/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Không tính thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công (Fom giày) xuất khẩu ra nước ngoài và gia công chuyển tiếp.

- Công ty Sao Sáng (là Bên nhận gia công) cung ứng nhôm phế liệu mua trong nước để làm nguyên liệu gia công phải nộp thuế xuất khẩu số nhôm phế liệu cung ứng này theo đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 15, Nghị định số 57/1998/NĐ-CP nêu trên.

- Doanh nghiệp nào mua phế phẩm gia công (Fom giày phế phẩm), sản phẩm gia công (Fom giày chính phẩm) theo hình thức XNK tại chỗ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu đối với phế phẩm và sản phẩm gia công này theo đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh