Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 217/BXD-KTTC
V/v: thanh, quyết toán chi  phí ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 162/BQL ngày 23/10/2007 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, về việc thanh quyết toán chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là chi phí tối đa cho các công việc quản lý dự án, trong đó chi phí Ban quản lý dự án chỉ là một nội dung của công việc quản lý dự án.

2. Việc phân nhóm, nguồn kinh phí, lập dự toán, duyệt dự toán, quyết toán chi phí quản lý dự án được thực hiện theo Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH tp HCM
- Lưu VP, KTTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa