Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 214 /BXD -KTTC
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thuỷ điện Minh Lương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 109/VPCT - ML ngày 20/09/2007 của Công ty Cổ phần thuỷ điện Minh Lương về vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được áp dụng cho công trình xây dựng; Việc phân loại công trình theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Ví dụ: Trong dự án xây dựng Nhà máy thuỷ điện sẽ có các loại công trình như: Công trình công nghiệp (Nhà máy thuỷ điện); Công trình thuỷ lợi (Đập); Công trình dân dụng (Nhà làm việc, cổng, tường rào...); Công trình giao thông (Đường nội bộ)....

Định mức chi phí thiết kế áp dụng là hạng Mục công trình khi chỉ có yêu cầu thiết kế riêng hạng Mục công trình hoặc hạng Mục có công năng riêng, độc lập trong công trình. Chi phí giám sát tác giả thực hiện theo hướng dẫn xác định các chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình đã được quy định cụ thể trong phần I Quy định chung và hướng dẫn áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD. Việc phân bổ chi phí thiết kế cho từng giai đoạn thiết kế do các bên thoả thuận; Chi phí thiết kế chế tạo đường ống đã bao gồm trong giá thành sản phẩm đường ống áp lực (đường ống áp lực là sản phẩm công nghiệp).

Công ty Cổ phần thuỷ điện Minh Lương căn cứ hướng dẫn trên, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH 
Vũ Thị Hòa