Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2088/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2101/HQHN-KTr ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Cục Hải quan Hà Nội về việc kiểm tra sau thông quan đối với 10 lô hàng điện thoại di động của Công ty FPT nhập khẩu năm 2002. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo nội dung công văn số 4823/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục Hải quan;

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội;

1. Tạm thời chưa thực hiện quyết định truy thu theo giá tối thiểu khi chưa có đủ cơ sở để xác định rõ doanh nghiệp có hành vi gian lận thương mại thông qua việc hạ thấp giá ghi trên hợp đồng hay không.

2. Tiến hành kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 1708/TCHQ-KTSTQ ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Tổng cục Hải quan, tiếp tục xác minh số tiền thực thanh toán cho phía người bán của 10 lô hàng nêu trên qua ngân hàng, ngoài số tiền thực thanh toán qua ngân hàng Công ty còn có các Khoản thanh toán nào khác có liên quan đến 10 lô hàng không, phối hợp Cục thuế Hà Nội kiểm tra báo cáo quyết toán thuế năm 2002 của Công ty FPT để xem xét việc hạch toán kế toán trị giá 10 lô hàng nhập khẩu, thuế phải nộp và các Khoản chi phí có liên quan có phù hợp với quy định và khớp với các chứng từ hồ sơ nhập khẩu do Công ty đã khai báo và nộp cho cơ quan hải quan hay không để có kết luận cụ thể. Trên cơ sở kết quả kiểm tra sau thông quan và kết quả xác minh tại Ngân hàng, Cục thuế Hà Nội để quyết định giữ nguyên hoặc huỷ bỏ quyết định truy thu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và triển khai thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An