Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2069/TCHQ-KTTT
V/v cưỡng chế làm thủ tục XNK

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty TNHH TM-DV-Kỹ thuật Việt Can
(Số 29 Hoàng Việt, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0401/GT-HQ ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Can về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế và giải toả cưỡng chế số tiền phạt chậm nộp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo danh sách cưỡng chế tra trên mạng ngày 4 tháng 5 năm 2004, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Can còn nợ 447.445.082 đồng tiền nợ phạt chậm nộp thuế của các tờ khai Hải quan phát sinh năm 2000, hiện công ty đang đề nghị miễn phạt chậm nộp theo tinh thần Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước do nguyên nhân khách quan. Trong thời gian chờ xem xét xử lý, đề nghị cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố tạm thời không thực hiện biện pháp cưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Can với điều kiện đơn vị không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng xuất nhập khẩu khác ngoài số tiền nợ phạt chậm nộp nêu trên. Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với số tiền phạt chậm nộp trên, đồng thời phải nộp đủ số thuế của các lô hàng XNK tiếp theo trong thời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An