Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2017/TM-KH-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm thứ 2) của dự án đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tứ Hải
 (Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 13-2004/CV-TH ngày 20/4/2004 của Công ty TNHH Tứ Hải về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2004;

Căn cứ Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 09/GK-KCN-LA ngày 12/2/2003 của Ban quản lý KCN Long An cho phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài để sản xuất sơn tĩnh điện, sơn phủ kim loại;

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Quyết định số 704/203/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Xác nhận Công ty TNHH Tứ Hải được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất sơn (trong nước chưa sản xuất được) để sản xuất các loại sơn theo Giấy phép đầu tư trong năm 2004 (là năm thứ hai) với trị giá nhập khẩu khoảng 137.000 USD. Danh mục cụ thể như phụ lục đính kèm và nằm trong phạm vi của kế hoạch nhập khẩu năm 2004 đã được Ban quản lý KCN tỉnh Long An duyệt tại văn bản số 279/CV-BQL ngày 20/4/2004.

2- Chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty TNHH Tứ Hải tải tỉnh Long An không miễn thuế với nguyên liệu doanh nghiệp đưa ra các cơ sở khác để gia công. Nguyên liệu sản xuất nhập khẩu không được nhượng bán.

3- Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2004.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh