Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2005/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuân Cầu
(444 Bạch Đằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 81/CV/04 ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH Xuân Cầu về việc áp giá tính thuế mặt hàng xe máy Piaggio nhập khẩu tại tờ khai số 98/NK/KD/BN ngày 01 tháng 4 năm 2004; số 83/NK/KD/BN ngày 17 tháng 3 năm 2004. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2000; Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng xe máy thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế phải áp giá tính thuế theo giá tối thiểu đối với các trường hợp mức giá ghi trên hợp đồng ngoại thương thấp hơn mức giá tối thiểu mặt hàng xe máy cùng loại quy định tại đúng giá nêu trên.

Về kiến nghị của Công ty đối với sự bất hợp lý của mức giá tối thiểu quy định đối với mặt hàng xe máy Piaggio tại các bảng giá nêu trên, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính để sửa đổi chính sách giá tính thuế nhập khẩu phù hợp trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An