Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1708/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương làm thêm giờ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi

 Công ty TNHH Hansae Việt Nam
(Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Tân An Hội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 28/CV-04, ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Công ty TNHH Hansae Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, mục II của Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, thì lao động trả lương theo thời gian khi làm thêm giờ ngoài giờ tiêu chuẩn được trả lương mức ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ được hưởng nguyên lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo Điều 73, 74, 75 và 79 của Bộ luật Lao động).

Như vậy, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng năm mà doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động bằng 200% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, thì doanh nghiệp phải trả thêm cho người lao động 100% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm cho thời gian làm thêm giờ này để bảo đảm đúng quy định của Nhà nước.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân