Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1707/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương của Công ty Cổ phần

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần nhiếp ảnh Hà Nội
(Số 2D Quang Trung, Hà Nội)

Trả lời công văn số 45/CV-CPNA, ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Công ty Cổ phần nhiếp ảnh Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, thì Công ty có thể xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để xếp lương, nâng bậc lương và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động đối với người lao động (kể cả đối với cán bộ quản lý) của Công ty. Việc xây dựng hoặc vận dụng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương do Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân