Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1683/BNN-VP
V/v thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2006.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Để tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của Bộ, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2006, như sau:

 

Nhiệm vụ

Phân công chỉ đạo

Đơn vị tham gia và thời gian thực hiện

I. XÂY DỰNG KẾ HOACH CCHC CỦA BỘ GIAI ĐOẠN 2006-2010:

 

- Ban Chỉ đạo thống nhất về định hướng công tác CCHC của Bộ giai đoạn 2006 – 2010;

- Xây dựng Kế hoạch CCHC 5 năm 2006-2010 chi tiết của Bộ theo khung lôgic

- Ban Chỉ đạo thông qua kế hoạch chi tiết, Bộ trưởng, Trưởng Ban ký quyết định ban hành

 

- Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo

-Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật,

- Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo

 

- Văn phòng Bộ chủ trì, Dự án Hỗ trợ CCHC, các đơn vị phối hợp thực hiện.

- Từ 7-9/2006

 

II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ:

 

 

 

1. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2006

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

3. Tổ chức triển khai kế hoạch phổ biến gíao dục pháp luật

(Những nhiệm vụ này đã đuợc Bộ trưởng phê duyệt tại quyết định số 3254 QĐ-BNN, ngày 16/12/2005 và quyết định số 1391 QĐ-BNN-PC, ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng về Điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2006).

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, uỷ viên BCĐ.

- Vụ Pháp chế và các Cục, đơn vị.

 

- Thời gian triển khai: cả năm

 

 

4. Tiếp tục thực hiện tổng rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá , hệ thống hoá, công bố công khai các thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ:

(Theo tinh thần Chỉ thị 09/2005/CT-TTg , ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ và nội dung tập huấn tháng 6/2006)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Văn phòng CCHC đôn đốc, tổng hợp

- Thời gian hoàn thành đợt Tổng rà soát: tháng 8/2006 và duy trì thường xuyên

 

5. Tổ chức tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, kiến nghị của các nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính:

(Theo quyết định số 22/2006/QĐ-TTG , ngày 24/1/2006 của thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1439 QĐ/BNN-VP, ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng.)

 Chánh Văn phòng, Phó Ban Chỉ đạo,

- Văn phòng TT CCHC thực hiện

- Báo cáo Chính phủ vào cuối mỗi quí.

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 

1. Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ để có quyết định điều chỉnh kịp thời

 Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Ban Chỉ đạo.

- Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với các đơn vị

- Báo cáo bộ truởng quyết định trong tháng 4

 

2. Triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Bộ với các địa phương theo nội dung các Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Ban Chỉ đạo

Vụ TCCB phối hợp với Bộ Nội vụ

 

3. Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và PTNT từ trung ương đến cấp xã

Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Ban Chỉ đạo

Vụ TCCB phối hợp với Bộ Nội vụ

 

4. Hoàn chỉnh đề án quy hoạch, sắp xếp các trường để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Ban Chỉ đạo

- Vụ TCCB

 

IV. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

 

1. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Ban Chỉ đạo

- Công việc thường xuyên của Vụ TCCB và các đơn vị.

 

2. Rà soát thủ tục, đổi mới phương thức tuyển dụng cán bộ công chức và thực hiện việc tuyển dụng cán bộ công chức năm 2006

Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Ban Chỉ đạo

- Vụ TCCB, các đơn vị

 

3. Triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức giai đoạn 2006-2010 theo quyết định số 1810 QĐ-BNN-TCCB, ngày 20/6/2006 của Bộ trưởng.

Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Ban Chỉ đạo

- Vụ TCCB, các đơn vị liên quan

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

 

1. Tiếp tục thực hiện việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

Vụ trưởng Vụ tài chính, uỷ viên Ban Chỉ đạo

- Vụ Tài chính, Các đơn vị liên quan

 

2. Xây dựng kế hoạch khoán biên chế và chi hành chính cho một số đơn vị quản lý nhà nước

Vụ trưởng Vụ tài chính, uỷ viên Ban Chỉ đạo

- Vụ Tài chính, các đơn vị liên quan

 

3.Xây dựng kế hoạch để triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị khoa học công nghệ công lập theo Nghị định 115-CP, ngày 5/9/2005 của Chính phủ

Vụ trưởng Vụ tài chính, uỷ viên Ban Chỉ đạo

- Vụ Tài chính, các đơn vị liên quan

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

 

1. Tiếp tục rriển khai xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử tại Bộ.

- Giám đốc Trung tâm tin học và thống kê

- Trung tâm Tin học và TK, Văn phòng Bộ và các đơn vị phối hợp.

 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và quản lý của Bộ:

- Quản lý, theo dõi việc xử lý văn bản đến, văn bản đi của Bộ

- Quản lý nhân sự.

- Mở rộng việc gửi, nhận thông tin, báo cáo, văn bản chỉ đạo của Bộ thông qua các website của Bộ, của Văn phòng và của các đơn vị, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Duy trì hoạt động của điểm truy cập thông tin công cộng tại cơ quan Bộ

- Chánh văn phòng Bộ, Phó Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của Bộ;

 -Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê; Các đơn vị có liên quan

 

3- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính của Bộ theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg , ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ:

- Tổ chức các khoá tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho lãnh đạo các đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch triển khai của Bộ và của từng đơn vị

 

 

Chánh văn phòng, Phó Ban Chỉ đạo

 

 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Quý IV - 2006

 

4. Tăng cường kỷ cương hành chính; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy chế làm việc của Bộ,

Chánh văn phòng, Phó Ban Chỉ đạo

- Văn phòng Bộ chủ trì

 

5. Triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Vụ trưởng Vụ tài chính, uỷ viên Ban Chỉ đạo

- Thanh tra, Vụ Tài chính, Văn phòng và các đơn vị.

- Thời gian triển khai: cả năm

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CCHC

 

1. Ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về tập trung nguồn lực, tăng cường công tác chỉ đạo triển khai chương trình CCHC

Bộ trưởng, Trưởng Ban

Văn phòng Thường trực

- Tháng 7/2006

 

2. Sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm cơ chế "một cửa" để triển khai ra diện rộng.

 

 

Trước mắt, trong tháng 7, tổ chức Hội thảo về thuận lợi, khó khăn và giải pháp để thực hiện cơ chế hành chính "1 cửa" đối với các đơn vị thuộc Bộ

 

 

Chánh Văn phòng, Phó Ban Chỉ đạo.

- Văn phòng Thường trực phối hợp với các đơn vị thực hiện thí điểm

- Tháng 10-2006

- Văn phòng Thường trực phối hợp với Dự án VIE/02/016

 

3. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2007

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật

- Văn phòng thường trực

- Tháng 12/2006

 

4. Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ chương trình CCHC của Bộ giai đoạn 2007-2010 và năm 2007

Vụ trưởng Vụ Tài chính, uỷ viên Ban Chỉ đạo

- Văn phòng thường trực

- Tháng 7+8/2006

 

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công việc được phân công đúng thời gian quy định và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản (qua Văn phòng thường trực CCHC) để tổng hợp báo cáo Bộ tại giao ban hàng tháng của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng, Thứ trưởng
- Thành viên BCĐ
- Cán bộ CCHC của các đơn vị (email)
- Lưu HC, TH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thuật