Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1646/TTg-NN
V/v chuyển giao đất quốc phòng để xây dựng Cụm Cảng hàng không Miền Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7445/BGTVT-HK ngày 28 tháng 11 năm 2006) và ý kiến các cơ quan liên quan về việc chuyển 30 ha đất tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Quốc phòng quản lý cho cụm cảng hàng không Miền Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Quốc phòng chuyển giao 14,3 ha đất do nhà máy A41/QCPK-KQ đang quản lý sử dụng tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho Cụm cảng hàng không Miền Nam để mở rộng sân đậu máy bay.

- Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Quốc phòng việc chuyển giao 15,7 ha diện tích đất còn lại và làm thủ tục theo quy định để chuyển mục đích sử dụng toàn bộ 30 ha đất nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định để mở rộng sân đậu máy bay và xây dựng nhà ga hàng hoá.

- Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 11 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải.
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý.
các Vụ: ĐP, KTTH, NC, TTBC,  Website CP.
- Lưu: VT, NN (3), Phú 18

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng