Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/TTg-NN
V/v bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 507/BQP-TM ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 2087/BGTVT-KCHT ngày 15 tháng 3 năm 2021), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1280/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 3 năm 2021), Tài chính (Công văn số 2870/BTC-QLCS ngày 22 tháng 3 năm 2021), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ngày 19 tháng 5 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (dự án Nhà ga T3). Để đảm bảo triển khai Dự án Nhà ga T3 đúng tiến độ dự kiến, yêu cầu:

1. Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai việc lập Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, trong đó xác định rõ khu đất quốc phòng 16,05 ha nêu trên là diện tích đất quốc phòng để giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; cho phép đồng thời lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với khu đất 16,05 ha này theo hình thức chuyển giao về Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để quản lý, sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1280/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) Thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, trong đó xác định rõ nhu cầu sử dụng khu đất 16,05 ha nêu trên là đất giao thông dành cho việc xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để làm cơ sở thu hồi và bàn giao khu đất để triển khai Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3.

3. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng và phạm vi thẩm quyền của mình, chủ động phối hợp, hướng dẫn Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên trong thời gian sớm nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: CN
, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng