Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1615/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời công văn số 2113/GTVT-TCCB ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5453 TC/TCDN ngày 21 tháng 5 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 2 doanh nghiệp sau:

- Công ty Xây dựng và Thương mại (Thuộc Bộ Giao thông Vận tải);

- Công ty Vận tải ô tô số 2 (Thuộc Cục đường bộ Việt Nam).

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính kể từ ngày Bộ Giao thông Vận tải ký quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định xếp doanh nghiệp hạng I đối với 2 doanh nghiệp quy định tại Điểm 1 trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng