Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1575 TCT/ĐTNN
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Long Shin

Trả lời công văn số 27/CV-LSH ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Công ty TNHH Long Shin kiến nghị về vấn đề xử lý thuế GTGT đối với bảng kê mua hàng nông lâm thủy sản của người sản xuất trực tiếp không có hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết c, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục III, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 4659/TCT/CS ngày 15 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Thuế thì: “Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ các tháng tiếp sau, trường hợp lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, thời gian kê khai tính khấu trừ thuế được xử lý trong thời gian 03 tháng chỉ áp dụng với các hoá đơn GTGT và các chứng từ nộp thuế đầu vào. Không áp dụng đối với các chứng từ thu mua hàng hoá là nông, lâm, hải sản, đất, đá, cát sỏi... Đối với các chứng từ thu mua các mặt hàng này, nếu không tập hợp kê khai kịp trong tháng thì cơ sở kinh doanh phải tập hợp và giải trình cụ thể với cơ quan thuế lý do chậm kê khai. Trường hợp vì lý do khách quan, cơ quan thuế xem xét cho phép tính giá trị hàng hoá mua vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Khánh Hoà để được hướng dẫn thực hiện cụ thể. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến