Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1563/LĐTBXH-LĐVL
V/v Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1221/LĐTBXH-NN ngày 19/4/2004 về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hợp đồng ký giữa Công ty PETECHIM là đơn vị trực thuộc được uỷ quyền của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Công ty DIAMON OFFSHORE GENERAL để tiến hành khoan 2 giếng khoan và sửa chữa 03 giếng khoan đang khai thác là hợp đồng kinh tế.

Như vậy, việc nhà thầu DIAMON OFFSHORE GENERAL đưa lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc từ tháng 05/2004 là để thực hiện hợp đồng kinh tế nên không phải cấp giấy phép lao động nhưng phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển chọn và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng