Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1557/TTG-CCHC
V/v: điều chỉnh các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006 

 

 

Kính gửi:

- Bộ ngoại giao

 

- Bộ bưu chính, viễn thông

 

- Bộ nội vụ

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ (văn bản số 5421/VPCP-CCHC ngày 27 tháng 9 năm 2006), Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ như sau:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2006 phương án thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được thành lập theo Quyết định số 109/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Đề án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc biên giới Việt Nam – Lào được thành lập theo Quyết định số 20/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2001 – 2005 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 58)./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CCHC.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng