Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1551 TCT/DNK
V/v xử lý thuế đối với trường hợp lập bảng kê sai quy định

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 240/CT-QLDN ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về việc xử lý thuế đối với trường hợp lập bảng kê (MS 04/GTGT) không đúng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.3, Mục III, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, quy định: Căn cứ để xác định thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến, đất, đá, cát, sỏi, phế liệu mua của người bán không có hoá đơn được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ (%) trên giá mua là bảng kê hàng hoá mua vào (theo mẫu số 04/GTGT).

Cơ sở để lập bảng kê 04/GTGT là chứng từ mua giữa người bán hàng và người mua hàng lập có ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ người bán và ký nhận của bên bán và bên mua. Trường hợp qua kiểm tra Cục thuế phát hiện Doanh nghiệp chế biến thủy hải sản Bế Hậu Cà Ná lập bảng kê không đúng họ, tên địa chỉ của người bán hàng hoá, kê sai khối lượng và giá trị hàng hoá mua vào thì xử lý như sau: Đối với giá trị hàng hoá thu mua kê khai không đúng không được tính khấu trừ (hoặc hoàn thuế) theo tỷ lệ ấn định trên doanh số, đồng thời phạt vi phạm hành chính về việc kê khai sai.

- Theo quy định tại điểm 7, Phần D, Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 1998 và Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh có cùng ngành nghề và quy mô kinh doanh tương đương để ấn định.

Theo công văn Cục thuế trình bầy, doanh nghiệp chế biến thủy sản Bế Hậu Cà Ná vi phạm quy định về lập bảng kê thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản, vì vậy Cục thuế có thể áp dụng biện pháp ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN theo hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến