Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1535 TCT/DNK
V/v Kê khai thuế đối với hàng hoá đã mua trả lại cho người bán

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Nikko Việt Nam
(440 Trần Khát Trân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 26/CV ngày 23 tháng 03 năm 2004 của Công ty cổ phần Nikko Việt Nam về việc kê khai thuế đối với hàng hoá trả lại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5,8, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì:

“Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hành trả lại cho người bán cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai”.

Tại điểm 3.23, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định: “Mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 10%”.

Tại điểm 2, mục II, Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2004 và thay thế Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính...”

Căn cứ các quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, khi trả lại bên bán hàng hoá không đúng quy định cách, chất lượng; Công ty phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại cho người bán, thuế GTGT với thuế suất là 10%: đơn vị sản xuất nhận lại hàng đã trả thuế 10% khi sửa chữa lại hàng hoá bán ra sẽ được khấu từ thuế đầu vào 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến