Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1532 TCT/PCCS
V/v giải đáp c/s thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Hưng,
2224 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Trả lời công văn số 073/ĐN ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH Việt Hưng về việc giải đáp chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có quy định: “Cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá bán được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, đồng thời bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật”.

Vậy trường hợp Công ty có kinh doanh mặt hàng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường thì sẽ phải thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương