Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1518/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 05/TT ngày 27 tháng 01 tháng 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4572 TC/TCDN ngày 29 tháng 4 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Muối Ninh Thuận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông t số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Muốn Ninh Thuận và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng