Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1502/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số `74/QĐ-ĐS-TCCB-LĐ ngày 03/02/2004 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4250 TC/RCDN ngày 22/4/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Toa xe Dĩ An.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo    quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định xếp doanh nghiệp hạng I đối với Công ty Toa xe Dĩ Anh và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng