Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1497/BXD-KTTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 958/SXD-TĐ ngày 12/6/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến thì: Việc bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến được áp dụng đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu (sau đây gọi là công trình) được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu (theo hợp đồng có điều chỉnh giá hoặc trọn gói ) hoặc tự thực hiện dự án, đang thi công hoặc sẽ thi công xây dựng, có khối lượng thực tế được thi công vào thời điểm giá thép xây dựng tăng đột biến.

Theo đó, tất cả các công trình xây dựng đảm bảo điều kiện sau: được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004; có khối lượng thực tế được thi công vào thời điểm giá thép xây dựng tăng đột biến, không phụ thuộc hình thức thực hiện dự án, hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng đều được điều chỉnh theo quy định của Thông tư số 02/2004/TT-BXD nêu trên; Những khối lượng thi công từ ngày 01/01/ 2005 mà giá thép xây dựng vẫn còn tăng đột biến thì Chủ đầu tư, nhà thầu thi công căn cứ vào giá thép xây dựng trong Thông báo giá của Liên sở Tài chính- Xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình và Thông tư Liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để điều chỉnh lại dự toán công trình, gói thầu xây lắp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán.

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện KTXD;
- Lưu: VP, KTTC. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 
 
 
Đinh Tiến Dũng