Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1476 TCT/PCCS
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1704/CT-LD ngày 21/4/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về việc thời hạn kê khai khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2c Mục III Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để lại trong kho. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau”.

Căn cứ theo quy định nêu trên trong năm 2003 Công ty TNHH Interflour có biên lai thuế GTGT hàng nhập khẩu quá thời gian quy định nêu trên sẽ không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương