Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1469/VPCP-V.I
V/v khiếu nại của Công ty TNHH phụ tùng xe máy-ô tô MACHINO

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Xét khiếu nại của Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô MACHINO tại văn bản số 2401/2008/MAP ngày 24 tháng 01 năm 2008 về việc Cục Hải quan thành phố Hà Nội ra quyết định truy thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với chi tiết phụ tùng "phôi đế trục tay lái xe máy" theo kết luận thanh tra số 2771/KL-TTCP-V.II ngày 28 tháng 12 năm 2007 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội của Thanh tra Chính phủ; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát việc phân loại, áp mã thuế mặt hàng "phôi đế trục tay lái xe máy" để thống nhất việc áp mã và xử lý cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô MACHINO;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3). LD 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ