Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1467 TCT/DNK
V/v giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 653 CT-THDT ngày 9/4/2004 của Cục thuế tỉnh Gia Lai hỏi về việc  xử lý giá tính thuế của hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1 công văn số 12229 TC/TCT ngày 13/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC thì:

Doanh nghiệp tư nhân Đức Dung là đại lý tiêu thụ xe hai bánh gắn máy cho Công ty SUZUKI Việt Nam theo giá do Công ty SUZUKI Việt Nam công bố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nếu doanh nghiệp thực hiện giảm giá bán cho khách hàng theo giá thấp hơn giá công bố phải đủ 2 điều kiện sau: Mức giảm giá tối đa không vượt quá 55 so với giá công bố; có văn bản của Công ty SUZUKI Việt Nam chấp thuận cho Doanh nghiệp được giảm giá bán thấp hợp so với giá công bố.

Nếu không đầy đủ 2 điều kiện trên, Doanh nghiệp bị xử lý truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo giá công bố.

Khoản chi hỗ trợ cho người mua hàng, Doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến