Hệ thống pháp luật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1414/BKH-HTX
V/v Báo cáo kết quả rà soát đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Công văn số 1025/VPCP-NN ngày 19/02/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát đánh giá kết quả thực hiện  các chính sách do Bộ, ngành, địa phương mình đã ban hành hoặc góp ý kiến về cơ chế, chính sách do các Bộ, ngành khác ban hành về kinh tế hợp tác và hợp tác xã, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện các văn bản do Bộ chủ trì soạn thảo: Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003; Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã; Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; Thông tư số 01/2006/TT-BKH ngày 19/06/2006 về hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã; Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định 88/2005/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/05/2008 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, HTX

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1414/BKH-HTX về việc báo cáo kết quả rà soát đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  • Số hiệu: 1414/BKH-HTX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/03/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Người ký: Trương Văn Đoan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/03/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản