Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1398 TCT/PCCS
V/v thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm que hàn

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu hàn Việt Nam

Trả lời kiến nghị về thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm que hàn của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu hạn Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trước đây, theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì sản phẩm que hàn áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 10%. Nhưng trong thời gian đầu áp dụng thuế giá trị gia tăng, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tạm thời xử lý xuống 5% tại Nghị quyết số 240/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 27/10/2000.

Việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm que hàn trở lại 10% tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng là phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhằm từng bước tiến tới áp dụng một mức thuế suất chung, đảm bảo bình đẳng giữa các ngành nghề.

Tổng cục Thuế trả lời để các doanh nghiệp được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương