Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1397 TCT/TS
V/v Lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 157/CT-TrB ngày 12/04/2004 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Khoản 3 quy định: “Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao là 2%. Riêng: ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách theo Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp) và xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Uỷ ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 5%”.

Theo quy định trên, khi làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống mà Doanh nghiệp tư nhân Gia Thảo đã kê khai và cung cấp cho cơ quan Thuế đúng hồ sơ quy định tại Điểm 3.3.d.1, Mục I Thông tư số 55/2003/T-BTC ngày 4/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ là 2%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương