Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 139/BXD-KHCN
V/v: mời tham dự Hội nghị đánh giá hoạt động KH&CN năm 2007

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
- Viện Vật liệu Xây dựng
- Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia
- Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
- Viện Kinh tế Xây dựng

Nhằm đánh giá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học từ khi có chủ trương chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ đã có ý kiến chỉ đạo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học (Dự kiến ngày 15/11/2007, tại trụ sở Bộ Xây dựng).

Bộ Xây dựng kính mời Quý Viện tham dự và có Tham luận tại Hội nghị. Bộ Xây dựng đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo chuẩn bị Tham luận của Viện theo một số gợi ý về nội dung như sau:

1) Đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ và hiệu quả hoạt động của đơn vị từ sau khi có chủ trương thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm; phát huy tiềm năng, thế mạnh và vai trò của Viện so với trước đây như thế nào?;

2) Đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện trong việc phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; Hiệu quả nghiên cứu triển khai áp dụng các tiến bộ KHCN đối với sản xuất;

3) Khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị;

Bài Tham luận của Viện xin gửi về Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng trước ngày 10/11/2007 (Để tập trung nội dung cần thảo luận trong Hội nghị, đề nghị không liệt kê các đề tài, dự án,...; cần phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Trung Hoà