Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1351/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 960/UB-CN ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3475 TC/TCDN ngày 26 tháng 4 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân Hà Nội ra quyết định xếp hạng I đối với đơn vị có tên nêu tại Điểm 1 công văn này và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng