Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 131TCT/DNK
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận VF

Trả lời công văn số 28387 ngày 22/12/2004 của Ban biên tập trang thông tin điện tử Internet - Bộ Tài chính chuyển nội dung của Công ty Cổ phần giao nhận kho vận VF hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp về điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Trường hợp Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận VF là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước; được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 24/12/2003 nếu đáp ứng các điều kiện về ngành nghề, địa bàn, số lao động theo quy định thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Do công văn của Công ty không nêu rõ các nội dung về địa bàn kinh doanh, số lao động trong doanh nghiệp nên Tổng cục thuế không đủ căn cứ trả lời cụ thể. Đề nghị Công ty bổ sung công văn và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 131TCT/DNK về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành Công ty Cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 131TCT/DNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản