Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1311 TCT/DNNN
V/v Thuế GTGT đối với cước lưu lượng điện thoại quốc tế vượt hạn mức

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
- Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

Trả lời công văn số 163/CV.SPT-177 ngày 26/2/2004 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) về việc xác định thuế GTGT cước điện thoại quốc tế vượt hạn mức năm 2002, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Thông tư số 164/1998/TT-BTC ngày 17/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dịch vụ Bưu chính Viễn thông thì dịch vụ bưu chính viễn thông quốc tế được thực hiện từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Cước kết nối bổ sung đối với lưu lượng điện thoại vượt hạn mức của các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông phải trả cho Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tính trên số phút giao dịch (chiều đi, chiều đến) vượt mức theo quy định của Tổng cục Bưu điện. Do vậy, cước kết nối bổ sung với lưu lượng điện thoại quốc tế chiều đến vượt hạn mức thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng đến năm 2002 và năm 2003, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã phát hành hoá đơn giá trị gia tăng thu cước kết nối bổ sung đối với SPT đã tính thuế giá trị gia tăng đối với lưu lượng điện thoại quốc tế chiều đến vượt hạn mức. Điều chỉnh sai sót trên, đề nghị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, SPT phối hợp xử lý như sau:

- Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và SPT phối hợp xác định lại số cước vượt hạn mức quốc tế chiều đến theo hướng dẫn tại công văn số 59/BBCVT- KHTC ngày 12/1/2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông, số thuế giá trị gia tăng đã tính cho cước vượt hạn mức quốc tế chiều đến, lập thành biên bản gửi cho cơ quan thuế thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam xuất 01 hoá đơn GTGT Điều chỉnh ghi rõ giảm số thuế GTGT cước vượt hạn mức quốc tế chiều đến của các hoá đơn GTGT số...... ngày...... với số tiền thuế GTGT là......

- Nếu Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã kê khai, nộp thuế GTGT đối với các hoá đơn phải Điều chỉnh thì số thuế GTGT Điều chỉnh giảm Tổng công ty sẽ được kê khai giảm trừ số thuế GTGT phải nộp vào kỳ kê khai thuế GTGT của năm 2004.

- Nếu số thuế GTGT phải Điều chỉnh giảm SPT đã kê khai khấu trừ thì SPT phải kê khai giảm trừ tương ứng với số thuế GTGT đầu vào của kỳ kê khai thuế GTGT năm 2004.

Đề nghị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn liên hệ với cơ quan thuế địa phương để xử lý dứt Điểm việc Điều chỉnh thuế GTGT theo hướng dẫn trên./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc