Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 130TCT/PCCS
V/v: Đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 300/CT-QLDN1 ngày 11/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Trường hợp các nghiệp đoàn công nhân công nhật hoạt động như một tổ chức công đoàn cơ sở, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ cử đại diện ký nhận tiền thanh toán của chủ hàng và thanh toán lại cho người lao động theo bảng chấm công của chủ hàng thì không phải đăng ký, nộp thuế. Chủ hàng phải có hợp đồng lao động với công nhân, yêu cầu nghiệp đoàn công nhân công nhật cung cấp bảng chấm công và bảng ký nhận tiền lương của từng công nhân. Bảng ký nhận tiền lương, bảng chấm công và phiếu chi tiền (tổng số tiền chi trả cho toàn bộ công nhân do nghiệp đoàn đại diện nhận) là cơ sở để tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 130TCT/PCCS về việc đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 130TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản