Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1305/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng .

Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Uỷ ban Nhân dân xã Tiền Tiến,huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương.

Trả lời công văn số 06/CV-UBND ngày 26/5/2006 của Uỷ ban Nhân dân xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Luật Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1- Tại Điều 21, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã quy định rõ nội dung công việc giám sát thi công xây dựng công trình (trong đó có công việc giám sát số lượng, chủng loại, chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị trước khi đưa vào công trình).

Định mức chi phí cho công việc này được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là mức chi phí tối đa cho toàn bộ nội dung công việc tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và không tính chi phí cho từng công việc cụ thể; Trường hợp chủ đầu tư chỉ thuê tư vấn giám sát một số nội dung công việc thì việc tính toán chi phí để thực hiện nội dung công việc phải thuê do hai bên tự thoả thuận, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí không vượt chi phí giám sát thi công xây dựng công trình theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ; Trách nhiệm của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải thực hiện việc giám sát thường xuyên, liên tục theo nội dung công việc của hợp đồng kinh tế đã ký kết;

2- Việc thiết kế hệ thống thu lôi chống sét cho các công trình xây dựng thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXD 46: 1984. Theo đó, chiều cao công trình chỉ là một trong những căn cứ để tính toán thiết kế hệ thống thu lôi chống sét cho các công trình xây dựng;

3- Dự toán chi phí xây dựng công trình chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1, điều 13 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Trường hợp Nhà nước có hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trước khi thiết kế, dự toán ban đầu được duyệt thì chủ đầu tư phải căn cứ vào các văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình này và các quy định có liên quan về lập dự toán để lập và phê duyệt dự toán chi phí xây dựng công trình;

4- Về năng lực hoạt động của ban giám sát và tổ chức tư vấn giám sát đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể tại điểm 2 của công văn số 947/BXD-PC ngày 22/5/2006; Nội dung chi phí nêu tại điểm 1 của công văn này;

5- Định mức chi phí ban quản lý dự án (xây dựng công trình) được cấp có thẩm quyền phê duyệt là mức chi phí tối đa mà ban quản lý dự án đó được phép chi (≤ 100% kinh phí được duyệt). Việc quản lý và sử dụng kinh phí này phải tuân theo đúng các quy định quản lý tài chính hiện hành;

6- Công trình giao thầu được tạm ứng sau khi hợp đồng kinh tế được ký kết; Chi phí ban quản lý dự án, chi phí giám sát công trình được tạm ứng sau khi dự toán được phê duyệt. Việc tạm ứng và thu hồi tạm ứng theo quy định tại điều 41 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên;

7- Việc điều chỉnh giá trị vật liệu, vật tư, thiết bị trong quá trình thi công xây dựng công trình (khi có sự thay đổi giá) thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nội dung hợp đồng đã ký và các quy định pháp lý có liên quan;

8- Đối với hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình không quy định việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, mà các tổ chức tư vấn giám sát phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

Uỷ ban Nhân dân Xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTC. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên