Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1264TCT/PCCS
V/v: địa bàn ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 659/CT-THDT ngày 30/3/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về địa bàn ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 38 Mục I Danh Mục B về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ở tỉnh Khánh Hóa gồm: “Huyện Vạn Ninh, huyện Cam Ranh, huyện Diên Khánh”.

Nay huyện Cam Ranh chuyển thành thị xã Cam Ranh theo Quyết định số 21/2000/NĐ-CP ngày 27/2/2000 của Chính phủ thì vẫn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Danh mục B) ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên để được hưởng ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1264TCT/PCCS về việc địa bàn ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1264TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/04/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/04/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản