Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1228/BKHCN-TĐC
V/v NK chi Tiết lắp ráp giảm xóc xe máy

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khang Trang

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 55/CVLD ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Quý Công ty về việc nhập khẩu các linh kiện, chi tiết xe máy phục vụ việc sản xuất, lắp ráp giảm xóc trước và sau xe máy. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các linh kiện, chi tiết xe máy do Chongqing Changan Shock Absorber Co. LTd (Trung Quốc) sản xuất và cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số 01-04 CA-KT ngày 22 tháng 02 năm 2004 để phục vụ việc sản xuất, lắp ráp giảm xóc trước và sau xe máy không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng khi nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giảm xóc trước và sau xe máy được sản xuất, lắp ráp từ các linh kiện, chi tiết nói trên phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp của sản phẩm sản xuất trong nước theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải