Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1219TCT/DNK
V/v: Hạch toán vào chi phí Khoản tiền trả nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Tường Vân
(65 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 12/3/2005 của Công ty hỏi về việc hạch toán vào chi phí Khoản chi quản lý, chế tạo và nhãn hiệu phải trả nước ngoài, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty phải trả tiền quản lý, chế tạo và nhãn hiệu cho phía nước ngoài (chi phí này được tính bằng % trên doanh thu hàng tháng) thì:

- Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế và nộp thuế hộ cho phía nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

- Khoản chi phí phải trả phía nước ngoài nếu được dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và Công ty có đủ Hợp đồng, chứng từ thanh toán, biên lai nộp thuế thay cho phía nước ngoài thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Chi phí này được phân bổ đầu vào chi phí kinh doanh theo số thực trả, trường hợp Công ty chưa thanh toán thì tạm thời chưa được tính vào chi phí kinh doanh.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 7500/CT-TTHT ngày 27/7/2004 trả lời Công ty, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1219TCT/DNK về việc hạch toán vào chi phí khoản chi quản lý, chế tạo và nhãn hiệu phải trả nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1219TCT/DNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/04/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/04/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản