Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1212/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thời gian người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Ban chấp hành công đoàn khu công nghiệp biên hòa tỉnh đồng nai

 

Trả lời công văn số 866/2007/CV-CĐKCN ngày 28/3/2007 của Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Người lao động được Ban chỉ huy quân sự huy động để tập trung kiểm tra và huấn luyện hàng năm theo Pháp lệnh dự bị động viên là trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động).

2- Khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận với nhau về việc: có sử dụng ngày nghỉ hàng năm của người lao động vào thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hay không?.

Nếu các bên đồng ý sử dụng ngày nghỉ hàng năm của người lao động vào thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thì người lao động được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác theo quy định tại Điều 74 và khoản 1 Điều 77 Bộ luật Lao động. Nếu người lao động không đồng ý, thì người sử dụng lao động không được bắt buộc người lao động sử dụng ngày nghỉ hàng năm trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

3- Hết thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, các bên thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động và được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động./.

 

Nơi nhận
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Hồng (để báo cáo)
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng