Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1125TCT/PCCS
V/v: thuế TNDN từ hoạt động CQSDĐ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 41/CT-TH-DT ngày 11/1/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc tài sản thế chấp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định tại Nghị định này mà nộp thuế theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện hành”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2004 Ngân hàng EXIMBANK có thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thuộc tài sản thế chấp cho tổ chức kinh tế hoặc cá nhân khác thì Ngân hàng phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương