Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11190/CT-TTHT
V/v: chứng từ đối với tài sản góp vốn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Cty TNHH May túi Xách Sài Gòn
(128C Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1)

 

Trả lời văn thư số 06/2007CV-SG ngày 22/10/2007 của Công ty về chứng từ đối với tài sản góp vốn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về lệ phí trước bạ:

- Căn cứ công văn số 3903/TCT-DNK ngày 01/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn đối với tài sản góp vốn:

Trường hợp năm 2000, bà Phạm Kim Phượng là thành viên của Công ty TNHH May túi xách Sài Gòn mua căn nhà và đem góp vốn vào Công ty, đã có biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với việc tăng vốn, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận việc tăng vốn bằng tài sản thì nay bà Phượng có nhu cầu rút vốn, Công ty phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 60 Luật doanh nghiệp.

Về chứng từ để trả tài sản góp vốn, do tài sản là nhà phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, dòng thuế GTGT gạch chéo, hóa đơn chỉ có giá trị làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Do sau khi bà Phượng rút lại tài sản (căn nhà) đã góp vốn trước đây, Công ty vẫn còn tiếp tục hoạt động (không phải là giải thể phân chia tài sản góp vốn) nên khi đăng ký, bà Phượng phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định.

Cục thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ (Cục thuế TP) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 4;
- Lưu: (TTHT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn