Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10747/BTC-TCHQ
V/v xử lý miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị cháy

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3189/VPCP-KTTH ngày 12/6/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bị cháy không còn giá trị sử dụng. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý như sau:

1. Nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu cho nước ngoài hoặc nguyên liệu nhập khẩu để xuất khẩu hàng xuất khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là bị cháy không còn giá trị sử dụng, được xem xét miễn thuế nhập khẩu.

2. Hồ sơ xử lý miễn thuế gồm:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của người nộp thuế trong đó nêu rõ loại hàng hóa, số lượng, trị giá, số tiền, lý do xin miễn, tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều loại hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hóa, các tờ khai hải quan xét miễn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị miễn thuế: 01 bản chính;

- Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan; 01 bản photocopy có sao y bản chính của doanh nghiệp;

- Biên bản xác nhận cháy của cơ quan công an nơi phát sinh cháy xuất trình bản chính để đối chiếu, nộp bản photocopy có sao y bản chính của doanh nghiệp;

- Hợp đồng bảo hiểm: 01 bản photocopy (nếu có).

- Hợp đồng/biên bản thỏa thuận đền bù của tổ chức nhận bảo hiểm: 01 bản photocopy (nếu có);

- Các giấy tờ khác có liên quan đến vụ cháy kèm theo;

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết hợp với cơ quan thuế địa phương kiểm tra toàn bộ sự việc, nếu xác định việc cháy nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu của các Doanh nghiệp là có thật (kiểm tra các giấy tờ liên quan xác định vụ việc cháy, hợp đồng bảo hiểm); Hàng hóa không tiêu thụ tại thị trường nội địa và không xuất khẩu (kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất nhập kho, hàng tồn kho, chứng từ thanh toán, hợp đồng gia công, hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu có liên quan, các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị, các tờ khai xuất khẩu sản phẩm để xác định cụ thể lượng nguyên liệu bị cháy), thì xử lý miễn thuế cho số hàng hóa thực sự bị cháy hoàn toàn không còn giá trị sử dụng và báo cáo kết quả xử lý (tên đơn vị được miễn; giá trị thiệt hại, số thuế nhập khẩu đã được miễn) về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);

4. Thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu cho nước ngoài hoặc nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là bị cháy từ ngày 1/7/2007 thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung