Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1044TCT/TTHT
V/v: trả lời thư bạn đọc

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Trả lời công văn ngày 8/03/2005 Thời báo Kinh tế VN về việc trả lời thư của các độc giả hỏi về các nội dung liên quan đến chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

1. Độc giả Nguyễn Thị Tình, DNNN Tân Trường Xuân (khối 1, P. Trường Xuân, TX Tam Kỳ, Quảng Nam) hỏi về khấu hao tài sản cố định

Căn cứ vào:

- Điểm 1.1 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh …

- Điểm 4 Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì nguyên giá tài sản cố định của cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, … mà không còn hóa đơn, chứng từ là giá trị hợp lý do doanh nghiệp tự xác định tại thời điểm đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị đó.

- Chuẩn mực kế toán số 03 về tài sản cố định hữu hình.

Trường hợp đơn vị thực tế có tiến hành xây dựng nhà xưởng và có đưa tài sản này vào sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhưng trong quá trình xây dựng đơn vị không mời giám sát xây dựng, không có nhật ký công trình mà chỉ có biên bản hợp đồng xây dựng và biên bản bàn giao. Nay để đơn vị có cơ sở trích khấu khao thì đơn vị có thể mời trung tâm tư vấn giá cả của Sở Tài chính để xác định giá trị tài sản sau đó dựa vào đó để trích khấu hao.

2. Độc giả Trần Mỹ Dung, dự án XD cầu sông Hồng hỏi về quy định thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền mặt của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Quy định thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền mặt thuộc thẩm quyền của ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có một chế tài nào quy định về định mức thanh toán qua ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.

Thanh toán qua ngân hàng sẽ giúp cho việc thanh toán diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, an toàn. Đối với cơ quan thuế, giúp cho việc kiểm soát quá trình lưu thông tiền tệ, dòng tiền ra, dòng tiền vào của doanh nghiệp từ đó giúp cho việc kiểm tra tính minh bạch của báo cáo tài chính của các tổ chức kinh doanh được thuận tiện. Đặc biệt, trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng thì thanh toán qua ngân hàng là một trong những điều kiện để hàng hóa dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Tổng cục Thuế gửi tới quý Báo nội dung trả lời trên để thông tin lại tới bạn đọc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), TTHT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1044TCT/TTHT về việc trả lời thư của các độc giả hỏi về các nội dung liên quan đến chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1044TCT/TTHT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 08/04/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Đình Vu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/04/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản