Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 10207/BTC-CST
V/v: xử lý tiền phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thu được trong năm 2007

Hà Nội, ngày 01 tháng 8  năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Ngày 01 tháng 08 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài với hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Cơ quan thu phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là Cục Con nuôi quốc tế trực thuộc Bộ Tư pháp. Do kinh phí hoạt động của Cục Con nuôi quốc tế trong năm 2007 đã được ngân sách nhà nước đảm bảo, bao gồm cả kinh phí cho hoạt động giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Vì vậy Bộ Tài chính đề nghị quý Bộ chỉ đạo Cục Con nuôi quốc tế nộp hết số tiền phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thu được theo Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC nêu trên trong năm 2007 vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng mục 044, tiểu mục 19 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: NSNN, HCSN, PC;
- Lưu: VT, CST (CST3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung