Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3670/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1996

 

CÔNG VĂN

TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3670/TCHQ-KTTT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 975 TC/TCT

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố,

 

Ngày 29-10-1996 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 975 TC/TCT về việc ban hành bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm một số điểm sau đây:

1- Đối với những mặt hàng nhập khẩu thuộc danh mục Nhà nước quản lý giá tình thuế theo Quyết định số 975 TC/TCT ngày 29-10-1996 của Bộ Tài chính: Về nguyên tắc áp giá tính thuế, xây dựng bổ sung giá tính thuế thực hiện theo đúng nội dung Quyết định số 975 TC/TCT và các văn bản của Tổng cục đã hướng dẫn trước đây.

2- Đối với các mặt hàng nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, nếu có đủ điều kiện để áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng như quy định tại Điều 2 của Quyết định số 975 TC/TCT ngày 29-10-1996; có đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ thanh toán qua ngân hàng, thì được áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng (giá này bao gồm cả chi phí vận chuyển và bảo hiểm - Giá CIF) phù hợp với các chứng từ hợp lệ khác có liên quan đến việc mua hàng, bán hàng.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần lưu ý việc kiểm tra giá hợp đồng của những trường hợp trên, nếu phát hiện có gian lận trong giá hoặc giá hợp đồng quá thấp (30% trở lên) so với giá CIF trung bình cửa khẩu thì báo cáo Tổng cục để xem xét giải quyết.

3- Quyết định này thay thế các Quyết định số 1187 TC/QĐ/TCT ngày 20-11-1995; Quyết định số 146 TC/QĐ/TCT ngày 01-3-1996 của Bộ Tài chính, công văn số 3226 TC/HQ/KTTT ngày 22-12-1995; công văn số 605 TCHQ/KTTT ngày 8-3-1996 của Tổng cục Hải quan và thay thế tất cả các quyết định giá tính thuế do Cục Hải quan địa phương đã xây dựng bổ sung trước ngày 15-11-1996. Từ ngày 15-11-1996 các mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, nếu không có giá trong Quyết định số 975 TC/TCT của Bộ Tài chính thì Cục Hải quan các địa phương phải xây dựng bổ sung theo đúng quy định của Quyết định số 975 TC/TCT của Bộ Tài chính.

4- Trường hợp mặt hàng cùng có quy định giá tính thuế tại các Quyết định số 975 TC/TCT; số 353 TC/TCT ngày 22-4-1994; số 1400 TC/TCT ngày 29-12-1994; số 143 TC/TCT ngày 23-2-1995 của Bộ Tài chính thì thực hiện theo giá tính thuế tại Quyết định số 975 TC/TCT ngày 29-10-1996 của Bộ Tài chính.

5- Việc báo cáo giá tính thuế vẫn thực hiện theo nội dung các văn bản hướng dẫn trước đây của Tổng cục.

Công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-1996. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì Cục Hải quan địa phương kịp thời báo cáo về Tổng cục để nghiên cứu giải quyết.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)