Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/CT-TTHT
V/v: chi phí được trừ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xe hơi thể thao uy tín.
Địa chỉ: Số 802 đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.
Mã số thuế: 0304806560.

Trả lời văn thư số FN031219/2019/CV ngày 03/12/2019 (Cục Thuế TP nhận ngày 05/12/2019) của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty phát sinh hoạt động thuê kho chứa hàng để lưu giữ hàng hóa của công ty đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì khoản chi phí thuê kho này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT 6;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT(Myen.5b).
2440/19

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình