Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9847/VPCP-KTTH
V/v Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Công Thương,

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 11374/TTr-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương nghiên cứu bổ sung và làm rõ các nội dung sau:

1. Bổ sung số liệu đánh giá thực trạng phát triển thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong thời gian qua (từ năm 2010 đến nay) để làm cơ sở xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi của Chương trình.

2. Bổ sung thế mạnh, điều kiện, tập quán sản xuất, kinh tế đặc thù của từng khu vực, trên cơ sở đó đề xuất định hướng phát triển thương mại cũng như các giải pháp phù hợp với từng khu vực.

3. Rà soát, đánh giá các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, nhất là các chính sách về thương mại đã ban hành để có phương án lồng ghép hiệu quả; đồng thời rà soát, xác định lại các dự án cần triển khai.

4. Làm rõ căn cứ tính toán kinh phí thực hiện Chương trình, lưu ý không quy định chi tiết kinh phí cho từng dự án cụ thể.

5. Hoàn thiện Chương trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, TKBT, KGVX, PL, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).Hằng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp